Available courses

Huth Physik 8/1

Jahn Physik 8/4

Jahn Physik LK 11

Jahn: Physik 12 GK

Krakowski. Physik 7/4

Krakowski. Physik 10/3

Lohnke: Physik 7/2

Lohnke: Physik 10/1

Lohnke: Physik 11 GK

Moritz: Physik Klasse 09

Muntau Physik 10/2

Vahs Astronomie 9

Vahs Physik 7/1

Vahs Physik 7/3

Vahs Physik 8/2

Vahs Physik 8/3

Voll Physik 9/1

Voll Physik 9/4

Voll Physik 11 GK

Voll Physik 12 GK