Kursliste

Huth: Physik Klasse 8/2

Jahn: Physik 7/3

Jahn: Physik 9/2

Jahn: Physik 11 GK

Jahn: Physik 12 GK

Lohnke: Mathematik 9/2

Lohnke: Physik 9/3

Moritz: Physik 9

Moritz: Physik 10

Puls Astronomie 9

Vahs: Astronomie 9/1

Vahs: Astronomie 9/2

Vahs: Astronomie 9/3

Vahs: Astronomie 9/4

Vahs: Physik 8/4

Vahs: Physik 9/1

Vahs: Physik 9/3

Vahs: Physik 9/4

Vahs: Physik 10/2

Voll: Physik 7/4

Voll: Physik 11 LK

Voll: Physik 11 LK

Voll: Physik 12 GK